previous thumbnails next
stationpic847.jpg, 25964 bytes
No 111 Squadron Black Arrows Bomb-burst - Jever Open Day 6Jun59.   (Thanks to Pete Bradbury.)
previous thumbnails next