previous thumbnails next
stationpic848.jpg, 17211 bytes
No 111 Squadron Black Arrows Diamond Nine - Jever Open Day 6Jun59.   (Thanks to Pete Bradbury.)
previous thumbnails next